1-) Virus taramasý yapýn. Kaspersky kullanmanýzý öneririm. Sonrasýnda bilgisayarýnýzda “agent” diye aratýn ve bulunan dosyalarý taratýn. Bilgisayarý temizledikten sonra güvenli bir þekilde FTP’nize girin ve viruslu klasörleri yada dosyalarý indirin ve kodu temizleyin tekrar upload edin. Sonra FTP þifrelerinizi deðiþtirin. Kaspersky ile taratmanýzý öneriyoruz Öncelikle windows/temp klasöründen baþlayýn taratmaya.

 

2-) 1′in devamýnda FTP’deki klasörlerinizi iznini “755″ yapýn. (chmode 755).  Dosyalarýn iznini de “444″ yapýn. Bu dýþarýdan yazýlmasýný engelleyecektir.  Bunun sayesinde virusu yayan sistem FTP’nizdeki dosya/klasörleri düzenleyemeyecektir (editleyemeyecektir).

 

3-) Arama bölümünden “agent”, “key”, “.exe” gibi aratmalarla bulduðunuz klasörleri iyice taratýn. “Spyware Doctor” adlý programý da kurun ve çalýþtýrmaya baþlayýn. Sonra klasör/dosyalarýnýzý temizleyin ve tekrar atýn.

 

4-) Üstteki 3 yöntem de iþe yaramazsa sitenizin yedeðini alýn (temizce). Güzelce bir format atýn ve tekrar yükleyin. “Script Blocker” programlarý yükleyin ve taratýcýnýza entegre edin (zaten onlar kendi olacaktýr.) Bu sayede bu tarz script ve kodlar engellenmiþ olacaktýr. “Kaspersky + Spyware Doctor + Script Blocker” bu 3′lü kurulu olduðunda bu tarz virüslerin bulaþma ihtimali çok düþüktür.

 

Kaynak seoliz.com